Life-Care are produse BIO si produse naturale sanatoase
Members ONLY
   
0


         Visit our site PDP TM Sponsors  

 http://retete.model8.com
0 Biosanatos 0 Sisteme ilegale 0 Leacuri 0 0 Legi, Ordonante, Hotarari 0 0

 

Modele de acte necesare la ORCT

bulletModel contract de cesiune S.R.L. - click aici

bulletModel hotarare intrerupere temporara a activitatii (suspendarea activitatii) - click aici

In acest model de hotarare " Art.1 " se poate inlocui, dupa caz, cu urmatoarele:
    - numire director
    - inchidere punct de lucru
    - deschidere punct de lucru
    - revocare administrator
    - numire administrator
In aceeasi hotarare se pot regasi una sau mai multe situatii din cele mentionate mai sus.

bulletDocumente necesare pentru inregistrarea in registrul comertului, inregistrarea fiscala si autorizarea functionarii a persoanelor fizice autorizate si a intreprinderilor individuale:

1. Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei (original)
2. Carte de identitate sau pasaport (fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul)
3. Documentele care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional / punctelor de lucru (copie legalizata)
4. Daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original)
5. Specimenul de semnatura al persoanei fizice autorizate (original)
6. Documentele care atesta pregatirea sau experienta profesionala (fotocopii certificate olograf) se atesta, dupa caz, cu unul dintre urmatoarele documente:
   a) diploma;
   b) certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant;
   c) certificatul de calificare profesionala (cartea de mestesugar, carnetul de munca al solicitantului, declaratie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea, eliberata de primarul localitatii respective in mod gratuit, in cazul meseriilor traditionale artizanale);
   d) atestatul de recunoastere si/ sau echivalare pentru persoanele fizice care au dabandit calificarea in strainatate;
   e) atestatul de recunoastere a calificarii dabandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant;
   f) orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.
7. In cazul persoanelor fizice care desfasoara activitate economica autorizata si recunoscuta intr-un alt stat membru al UE sau al Spatiului Economic European, documentatia care atesta functionarea legala, obtinuta in celalalt stat (fotocopie si traducere in limba romana certificata olograf)
NOTA:
  Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate olograf pentru conformitate cu originalele de catre persoana fizica autorizata; in cazul persoanelor fizice nerezidente, se depun copii certificate si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public.
8. Dosar cu sina.
   Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe site-ul: www.onrc.ro

bulletActe necesare pentru cesiune parti sociale si schimbare de sediu:

1. Hotararea adunarii generale a asociatilor sau actul aditional la actul constitutiv
- pentru SNC, SCS, GIE, GEIE, actul modificator se intocmeste la Notar (original).
2. Actul constitutiv actualizat,
3. Contractul de cesiune, in original; daca actul modificator contine toate clauzele referitoare la drepturile si obligatiile cedentilor si cesionarilor si a fost semnat si de acestia, contractul de cesiune nu mai este obligatoriu;
4. Copii xerox dupa actele de identitate ale persoanelor fizice si dupa caz, certificatele de inregistrare ale persoanelor juridice(copii xerox);
5. Dovada achitarii impozitului pe profit, in cazul cesiunii partilor sociale la o valoare mai mare decat valoarea lor nominala;
6. In cazul dabandirii de parti sociale prin cesiune, se vor depune:
   a) certificatul de deces
   b) certificatul de mostenitor (copie legalizata)
   c) actul de numire al curatorului, emis de autoritatea tutelara, in situatia in care mostenitorii sunt minori;
7. Dovada sediului social (exemple):
   a) contract de inchiriere vizat de Administratia Financiara pentru cel incheiat cu persoane fizice sau
   b) contract de vanzare-cumparare sau
   c) contract de comodat insotit de actul de proprietate
8. Precum si dupa caz:
   a) acordul notarial al coproprietarilor,
   b) acordul vecinilor(formular tip - click aici) vizat de Asociatia de Proprietari(numai daca spatiul este situat la bloc),
   c) certificatul de nomenclatura stradala;
9. Certificatul de inregistrare (original)
10. Dosar cu sina.
   Pentru informatii suplimentare accesati site-ul: www.onrc.ro

bulletActe necesare infiintarii unei SRL (societate cu raspundere limitata):

1. Dovada rezervarii denumirii firmei(taxa 56 lei - Registrul Comertului);
2. Dovada sediului social (exemple):
   a) contract de inchiriere vizat de Administratia Financiara pentru cel incheiat cu persoane fizice sau
   b) contract de vanzare-cumparare sau
   c) contract de comodat insotit de actul de proprietate
3. Precum si dupa caz:
   a) acordul notarial al coproprietarilor,
   b) acordul vecinilor(formular tip - click aici) vizat de Asociatia de Proprietari(numai daca spatiul este situat la bloc),
   c) certificatul de nomenclatura stradala;
4. Acte de identitate asociati: BI/CI/pasaport(copie si original);
5. Procura (imputernicire) notariala pentru asociatii care nu pot fi prezenti la semnarea actului aditional/hotararii;
6. Act Constitutiv(Statutul societatii);
7. Dovada capitalului social(minim 200 lei)-depus la orice Banca/CEC(capitalul se depune dupa intocmirea actului constitutiv);
8. Dosar cu sina
9. Pentru studenti - adeverinta de student conform HG 166/2003 (acordarea de facilitati fiscale studentilor care doresc sa infiinteze o afacere proprie)
   Pentru informatii suplimentare accesati site-ul: www.onrc.ro

bulletActe necesare pentru infiintare punct de lucru / schimbare sediu:

1. Dovada detinerii legale a spatiului destinat functionarii punctului de lucru / sediului social (exemple):
   a) contract de inchiriere vizat de Administratia Financiara pentru cel incheiat cu persoane fizice sau
   b) contract de vanzare-cumparare sau
   c) contract de comodat insotit de actul de proprietate
2. Precum si dupa caz:
   a) acordul notarial al coproprietarilor,
   b) acordul vecinilor(formular tip - click aici) vizat de Asociatia de Proprietari(numai daca spatiul este situat la bloc),
   c) certificatul de nomenclatura stradala;
3. Acte de identitate asociati: BI/CI/pasaport(copie si original);
4. Procura(imputernicire) notariala pentru asociatii care nu pot fi prezenti la semnarea actului aditional/hotararii;
5. CUI (copie/original pentru schimbarea sediului);
6. Dosar cu sina
   Pentru informatii suplimentare accesati site-ul: www.onrc.ro

bulletACTE IMPORTANTE PENTRU DOSARUL DE BILANT:

- Acte necesare pentru depunerea situatiilor financiare anuale 2008 - click aici
- Acte necesare pentru depunerea situatiilor financiare anuale 2009 - click aici
- Cererea de depunere situatii financiare anuale - click aici
- Delegatie - click aici
- Extras situatii financiare- click aici
- Hotararea asociatului unic - click aici
- Procesul verbal AGA - click aici
- Raportul administratorului sau Raportul de gestiune - click aici
- Declaratie conformitate situatii financiare cu art. 30 - click aici

LEGISLATIE IN MATERIA REGISTRULUI COMERtULUI

Legislatie europeana

Legislatie nationala:

- Legi

- Ordonante

- Hotarari

- OrdineLegislatie europeana

Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2137/85 din 25 iulie 1985 privind Gruparea Europeana de Interes Economic (GEIE), versiunea consolidata. (http://eur-lex.europa.eu)

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societatii europene (SE), versiunea consolidata. (http://eur-lex.europa.eu)

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1435/2003 din 22 iulie 2003 privind statutul societatii cooperative europene, versiunea consolidata. (http://eur-lex.europa.eu)
Legislatie nationalaLegi

Legea nr. 31/1990 - partea 1 si partea 2 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in executarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, Titlul V - Cartea I, privind grupurile de interes economic, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea nr. 566/2004 a cooperatiei agricole, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei.

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare.


Ordonante

O.U.G. nr. 99/2006 partea 1 si partea 2 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

O.U.G. nr. 52/2008 - modificarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului.

O.U.G. nr. 77/2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar.

O.U.G. nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile ulterioare.

O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului.


Hotarari

H.G. nr. 885/1995, republicata, privind unele masuri de organizare unitara a evidentei actionarilor si actiunilor societatilor comerciale, republicata.

H.G. nr. 166/2003 privind acordarea unor facilitati fiscale studentilor care doresc sa infiinteze o afacere proprie.

H.G. nr. 1296/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si procedura de eliberare a acordului scris pentru folosirea denumirii, prevazut la art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

H.G. nr. 187/2007 privind procedurile de informare, consultare si alte modalitati de implicare a angajatilor in activitatea societatii europene.

H.G. nr. 684/2009 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale.

HG nr. 322/2008 privind acordarea de facilitati pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN Rev. 2, cu modificarile ulterioare.

HG nr. 83/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale.


Ordine

Ordinul ministrului justitiei nr. 2582/C/2004 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si de Oficiul National al Registrului Comertului.

Ordinul ministrului justitiei nr. 3117/C/2004 privind aprobarea modelului si continutului extrasului de registru si certificatului constatator.

Ordinul ministrului justitiei nr. 1692/C/2006 privind aprobarea formatului Buletinului procedurilor de insolventa si a continutului-cadru al citatiilor, comunicarilor, hotararilor judecatoresti, convocarilor, notificarilor si al altor acte care se publica in acesta si al dovezii privind indeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare si notificare, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordinul ministrului nr. 520/C/2007 privind aprobarea tarifelor de publicare in Buletinul procedurilor de insolventa a actelor de procedura emise de administratorii si lichidatorii judiciari.

Ordinul ministrului justitiei nr. 521/C/2007 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea de copii de pe Buletinul procedurilor de insolventa, copii certificate de pe actele de procedura publicate si furnizarea de informatii din Buletinul procedurilor de insolventa.

Ordinul ministrului justitiei nr. 3444/C/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea prin concurs a posturilor vacante de director general/director general adjunct la Oficiul National al Registrului Comertului si director/director adjunct la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordinul ministrului justitiei nr. 2594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor.

Ordinul Ministrului Justitiei nr. 1494/C/2008 privind incasarea de catre oficiile registrului comertului a taxei judiciare de timbru pentru cererile aflate in competenta de solutionare a judecatorului delegat la oficiul registrului comertului.

Ordinul ministrului justitiei si libertatilor nr. 1355/C/2009 pentru aprobarea modelului cererilor de inregistrare in registrul comertului si al declaratiilor pe propria raspundere privind autorizarea functionarii.

Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 231/C/2010 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale. 


Copyright (c) 2009 Marketing.model8.comTM. All rights reserved.


 

INVITATI PRIETENII !!!

Statistici web Director Web Director Web Gratuit - SEO Friendly director web, catalog firme, anunturi, stiri


Est LINKURI RECIPROCE

0
Model Website Webdesign by ModelSite.com
You can also find me with: canceroase celulei înfometarea, azi, ce de ÅtiinÅ£a alimentele vindecÄ, â¢hotÄrârea asociaÅ£ilor generale de sediu adunÄrii schimbare, ´cele pt bune mai slabit babesti ceaiuri, sÄ produse vinzi înseamnÄ naturale, activitÄ&Arin nu rÄspundere ⢠declaraÅ£ie cÄ pe desfÄÅoarÄ proprie, pe aplica pÄr alcatui care pot pÄrului sau ¬ probleme calviÅ£ie cei au pastÄ de caderea, ÅcorÅ£iÅoara, propietari de pentru ⢠adeverinta punct deschidere de acord asociatie lucru, durerile mierea vindeca si ¬ stomacale scortisoara cu radacina. pudra ulcerele de stomac de la indeparteaza
0
Rate